الرئيسية / التحقيق العام Radio Pers / …Ukraine : la Journée mondiale des réfugiés

…Ukraine : la Journée mondiale des réfugiés

Oekraïne: Wereldvluchtelingendag

Ukraine : la Journée mondiale des réfugiés

Commentaire du ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés

Le 20 juin marque la Journée mondiale des réfugiés, proclamée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies pour attirer l’attention sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

En 2022, le monde a été choqué par la catastrophe humanitaire sans précédent causée par la guerre à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine. Près d’un tiers de nos concitoyens ont été contraints de quitter leur domicile. Fuyant la guerre, 7,5 millions de personnes ont traversé la frontière ukrainienne. 7,1 millions d’Ukrainiens supplémentaires sont devenus des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Un enfant sur trois a été privé de la possibilité d’aller au lit à la maison 

Nous sommes sincèrement reconnaissants au Bureau du Coordonnateur des Nations Unies en Ukraine, au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, au Programme des Nations Unies pour le développement, à l’UNICEF, au Fonds des Nations Unies pour la population et d’autres organisations et agences internationales pour leur soutien humanitaire continu 

Le travail du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Ukraine et à l’étranger pour atténuer le sort des Ukrainiens contraints de fuir leurs foyers à cause des bombes russes et pour impliquer des ambassadeurs de bonne volonté afin de sensibiliser la communauté internationale à nos besoins humanitaires revêt une importance particulière Nous remercions tous les donateurs qui apportent déjà une contribution indispensable aux programmes humanitaires des Nations Unies pour l’Ukraine, en particulier l’Appel éclair et le Plan régional de réponse pour les réfugiés. Nous espérons la poursuite du financement de ces programmes, car l’État agresseur n’abandonne pas ses intentions d’anéantir l’État ukrainien et son peuple 

Nous apprécions profondément l’hospitalité et la chaleur avec lesquelles des millions de nos citoyens ont été accueillis en Pologne, en Moldavie, dans les États baltes, en Roumanie, en Slovaquie, en Hongrie et dans de nombreux autres pays 

Nous appelons les organisations internationales humanitaires et de défense des droits de l’homme à accorder une attention particulière au sort des centaines de milliers de citoyens ukrainiens et d’enfants ukrainiens qui ont été déplacés de force vers le territoire de l’État agresseur en violation du droit international humanitaire 

Nos citoyens ne doivent pas devenir les otages de l’agresseur et leurs droits et intérêts légaux doivent être dûment protégés.

L’État ukrainien continuera de protéger les intérêts des citoyens ukrainiens à l’étranger, y compris ceux illégalement expulsés par la Fédération de Russie vers son territoire

………………………………………………………

Oekraïne: Wereldvluchtelingendag

Commentaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Oekraïne ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag, uitgeroepen door een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de aandacht te vestigen op de situatie van vluchtelingen en binnenlandse ontheemden.

In 2022 was de wereld geschokt door de ongekende humanitaire catastrofe veroorzaakt door de grootschalige oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bijna een derde van onze medeburgers is gedwongen hun huis te verlaten. Op de vlucht voor de oorlog staken 7,5 miljoen mensen de Oekraïense grens over. Nog eens 7,1 miljoen Oekraïners raakten ontheemd. Een op de drie kinderen is de mogelijkheid ontnomen om thuis naar bed te gaan

Wij zijn oprecht dank verschuldigd aan het Bureau van de Coördinator van de Verenigde Naties in Oekraïne, het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, het Bureau van de Verenigde Naties voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, UNICEF, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties en agentschappen voor hun voortdurende humanitaire steun

Het werk van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties in Oekraïne en in het buitenland om de benarde situatie te verlichten van Oekraïners die door Russische bommen hun huizen moesten ontvluchten en om Goodwill-ambassadeurs in te schakelen om het internationale bewustzijn van onze humanitaire behoeften te vergroten. We danken alle donoren die al onmisbare bijdragen leveren aan de humanitaire programma’s van de Verenigde Naties voor Oekraïne, met name de Flash-appeal en het Regional Refugee Response Plan. We hopen op de voortzetting van de financiering van deze programma’s, omdat de agressorstaat zijn intenties om de Oekraïense staat en zijn volk te vernietigen niet opgeeft

We waarderen ten zeerste de gastvrijheid en warmte waarmee miljoenen van onze burgers zijn ontvangen in Polen, Moldavië, de Baltische staten, Roemenië, Slowakije, Hongarije en vele andere landen

We roepen internationale humanitaire en mensenrechtenorganisaties op om bijzondere aandacht te besteden aan de benarde situatie van de honderdduizenden Oekraïense burgers en Oekraïense kinderen die met geweld zijn verdreven naar het grondgebied van de agressorstaat in strijd met het internationaal humanitair recht

Onze burgers mogen geen gijzelaars worden van de agressor en hun wettelijke rechten en belangen moeten naar behoren worden beschermd

 

عن editor

شاهد أيضاً

في الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان

Historisch record… La presse dit : Un corner préparé et présenté par le journaliste Abderrahim …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *